Informacje ogólne o szkole

W Niepublicznej Szkole II stopnia nauka prowadzona jest na wydziałach:
  • wydział instrumentalnym ( 6-letnim), specjalności: fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, akordeon, perkusja, flet poprzeczny, klarnet,saksofon, trąbka, puzon, organy.
  • wydział wokalnym ( 4 – letnim ), specjalność wokalistyka i wokalistyka jazzowa.
Niepubliczna Szkoła Muzyczna II stopnia zapewnia kształcenie na poziomie średnim.

Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły po zda­niu egza­minu dyplo­mowego umożli­wia ubie­ganie się o dal­sze ksz­tałce­nie na poziomie wyższym i zdoby­cie zawodu muzyka.

Kandy­daci do szkoły (z wyjątkiem kandy­datów na Wydział Wokalny) winni wykazać się przy­go­towaniem muzy­cznym na poziomie podstawowym!

Szkoła przy­go­towuje absol­wen­tów do egza­m­inów na stu­dia muzyczne.

Zaję­cia w NSM II stop­nia odby­wają się w godz­i­nach popołud­niowych. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że pro­gramy wszys­t­kich przed­miotów są zgodne z pod­stawami pro­gramowymi zawartymi w Roz­porządze­niu Min­is­tra Kul­tury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017r. w sprawie pod­staw pro­gramowych ksz­tałce­nia w zawodach szkol­nictwa artystycznego.